โรงเรียนพลวิทยา
19 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรสาร : 074-252911 | โทรศัพท์ : 074-255111 | Email:info@pholwitaya.ac.th
Print