ทำไมถึงเลือกโรงเรียนพลวิทยา
ทำไมถึงเลือกโรงเรียนพลวิทยา?

1. มีโปรแกรมทางเลือกที่หลากหลายโดยเน้น วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ ภาษา ( ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน) โดยทุกโปรแกรมมี ภาษาอังกฤษ เป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ( ASEAN )

2. โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์โดยตรง ( โรงเรียนได้รับการคัดเลือก 1 ใน 12 โรงเรียนทั่วประเทศ จากสถาบันสสวท. )

3. โรงเรียนได้พัฒนาร่วมกับสถาบันที่มีพัฒนาความสามารถเฉพาะทาง อันได้แก่
สถาบันคู่พัฒนา
- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) : ด้านวิทยาศาสตร์ & คณิตศาสตร์
สถาบันหลักของโรงเรียน
- สถาบัน Stamford (Stamford Institute ) : ด้านภาษาอังกฤษ
- สถาบันชิงหัว (Chinghua chinese Institute) : ด้านภาษาจีน
- โรงเรียนมิวสิคทาวน์ ไทยแลนด์ MusicTown,Thailand : ด้านดนตรี

4. โรงเรียนมีสถาบันสนับสนุนทั้งใน และ ต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกกว้างให้นักเรียนได้ประสบการณ์จริงมา ใช้ในชีวิตประจำวันโดยผ่านโครงการการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น สสวท. , โรงเรียน / มหาวิทยาลัย ชั้นนำด้านภาษา และ ดนตรี ในประเทศไทย , มาเลเซีย และ สิงคโปร์, ททท.สงขลา ฯลฯ

5. มีคณาจารย์ต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และคณาจารย์ต่างชาติที่จบปริญญาโททางด้านภาษา โดยตรง และ มีคณาจารย์ผู้สอนตรงตามวุฒิ และมีประสบการณ์

6. เราถือว่าดนตรีเป็นพื้นฐานสำคัญของการปูพื้นฐานด้านสมาธิ & การปลูกฝังจิตใจที่อ่อนโยน ดังน้ันจึงพัฒนา วง Orchestra อันได้แก่ Pholwitaya Youth Orchestra & Songkhla Youth Orchestra เพื่อพัฒนา คุณภาพทางด้านจิตใจอันงดงามให้แก่เยาวชนจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน