ประวัติผู้อำนวยการ
ดร.เอมพิธา จิตต์เสนา

ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพลวิทยา
ผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา
คณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

ตำแหน่ง
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนพลวิทยา
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยฮาร์ดฟอร์ด (บริหารธุรกิจ)
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฟิลิปปินส์ (บริหารการศึกษา)
การศึกษา
พ.ศ. 2531 ผู้จัดการทั่วไป บริษัทภัทธิยา เรียล เอสเตท กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2534 - 2535 ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทภัทธิยา เรียล เอสเตท กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน ผู้จัดการ / ครูใหญ่ โรงเรียนพลวิทยา
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน ผู้รับใบอนุญาติ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา ,คณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนดำเนินการขยาย โปรแกรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โดยเปิด โปรแกรม Extra English Program ในโรงเรียนพลวิทยา
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการศูนย์กิจกรรมเสริมทักษะทางปัญญา
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ดำเนินการขยาย โปรแกรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โดยเปิด โปรแกรม Special English Program ในโรงเรียนพลวิทยา