เป้าหมายโรงเรียน
   โรงเรียนพลวิทยากำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาโดยยึดมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานด้านการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย เป็นตัวกำหนดทิศทางพัฒนา ดังนี้

1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาทักษะผู้เรียนในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง มีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์
5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะที่จำเป็น
6. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัยที่ดี โดยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
8. ผู้เรียนเป็นผู้มีสุนทรียภาพ มีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
9. ครูมีคุณวุฒิทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ รู้จักพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนและสังคมได้ดี
10. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
11. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
12. สถานศึกษาจัดองค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร