ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนพลวิทยา ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 โทรศัพท์ 0-74362835-6 โทรสาร 0-7436-2834

สังกัดสำนักบริหารงานคระกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ปีที่1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่4 เขตพื้นที่บริการการศึกษา คือ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอใกล้เคียง ที่ตั้งเดิม เลขที่ 287 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาคารเรียนเป็นอาคารบ้านไม้ยกพื้นปูกระเบื้องดินเผา จำนวน 1 หลัง ขณะนั้นครูจำนวน4 คน และนักเรียนจำนวน 50 คน ผู้ก่อตั้ง นางสาวพงเพ็ญ พลพงษ์ (นางพงเพ็ญ จิตต์เสนา) ได้ตั้งโรงเรียนพลวิทยาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2497 ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่
ปี พ.ศ. 2498

ขยายห้องเรียนเพิ่มเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว จำนวน 3 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ไม่เกิน 252 คน อาคารเรียนเป็นไม้ยกพื้น มุงกระเบื้องดินเผา จำนวน 1 หลัง มีครู 4 คน นักเรียน 50 คน เริ่มขั้นเด็กเล็ก (ระดับอนุบาล)และขยายชั้นเรียนเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2499

เพิ่มมาเป็นอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว มุงสังกะสี จำนวน 1 หลัง มีครู 7 คน มีนักเรียน 70 คนขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่2
ปี พ.ศ. 2500 – 2502

ได้ขยายอาคารเรียน 1 หลังรับนักเรียนได้ไม่เกิน 277 คน ซึ่งมีจำนวนนักเรียน105 คน ครู 10 คน
ปี พ.ศ. 2503

ขยายชั้นเรียนเป็นอาคารไม้สองชั้น รับนักเรียนได้ 307 คน รวมรับนักเรียนได้ทั้งสิ้น 597 คน มีครู 10 คน
ปี พ.ศ. 2504

โรงเรียนขอเพิ่มสอนวิชาภาษอังกฤษในชั้น ป.1-ป.4 สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 357 คน มีครู 17 คน
ปี พ.ศ. 2505

ขยายอาคารเรียนออกมา จำนวน 2 หลัง รับนักเรียนได้ 687 คน มีครู 19 คน
ปี พ.ศ. 2506

ขยายอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง บรรจุนักเรียนได้ 90 คน รับนักเรียนได้ 777 คน จำนวนครู 19 คน
ปี พ.ศ. 2507-2508

ขยายอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง รับนักเรียนได้ 867 คน และจำนวนครู 21 คน
ปี พ.ศ. 2509

ขยายอาคารเรียนเพิ่มขึ้น รับนักเรียน ได้ 917 คน และจำนวนครู 22 คน
ปี พ.ศ. 2510

โรงเรียนพลวิทยาใช้โรงอาหารเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เนื่องจากไม่สามารถที่จะปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรได้ทันท่วงทีและให้รับนักเรียนเพิ่มขึ้น 315 คน รวมเป็นนักเรียน 1,232 คน จำนวนครู 30 คน
ปี พ.ศ. 2511-2512

ในปีนี้ใช้โรงอาหารเป็นอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,337 คน มีครู 33 คน
ปี พ.ศ. 2513

ในปี 2513 ขออนุญาตใช้ตราประจำโรงเรียนพลวิทยาโดยใช้เป็นรูปเครื่องหมายคบเพลิงแผ่รัศมี ประกอบด้วยอักษรย่อ พ.ว.
ปี พ.ศ. 2514

ในปีนี้รับนักเรียนเพิ่มขึ้นจากนักเรียน 1,492 เป็นจำนวนนักเรียน 1,575 คน และจำนวนครู 39 คน
ปี พ.ศ. 2515

รับนักเรียนเพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,575 คน เป็นจำนวน 2,085 คนและจำนวนครู 52 คน
ปี พ.ศ. 2516-2521

ได้ขอสร้างตึกเพิ่มขึ้นเป็นตึก 2 ชั้น 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 2,355 คน มีครู 58 คน
ปี พ.ศ. 2522

ปลูกสร้างอาคารเรียนเพิ่มเป็นตึก 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน มีนักเรียน 2,625 คนมีครู 65 คน
ปี พ.ศ. 2523

อาคารตึก 3 ชั้นจำนวน 12 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ไม่เกิน 2,625 คน จำนวนครู 65 คน
ปี พ.ศ. 2524

มีอาคารเรียนเรือนไม้ชั้นเดียวเพิ่มขึ้น จำนวน 5 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 2,825 คน จำนวนครู 70 คน
ปี พ.ศ. 2525

สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น 2 หลัง รวม 11 ห้องเรียน รวมของเดิมเป็น 70 ห้องเรียนบรรจุ นักเรียนได้ 3,000 คน จำนวนครู 75 คน
ปี พ.ศ. 2526-2527

สร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น 1 หลัง เพิ่มเติมเป็นจำนวน 14 ห้องเรียน มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจาก 3,060 คน เป็นจำนวนนักเรียน 3,670 คน จำนวนครู 92 คน
ปี พ.ศ. 2528-2529

สร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้นพร้อมโรงอาหาร 1 หลัง ในพื้นที่ 1,432 ตารางเมตร
ปี พ.ศ. 2530

โรงเรียนมีอาคารเรียน 12 หลัง รวม 98 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ไม่เกิน 3,940 คน พื้นที่บริเวณโรงเรียน 3,600 ตารางเมตร จำนวนครู 98 คน
ปี พ.ศ. 2531-2532

สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น 1 หลัง จำนวน 22 ห้องเรียน โรงเรียนมีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 13 หลัง ห้องเรียน 125 ห้อง มีนักเรียน 4,360 คน พื้นที่บริเวณโรงเรียน 3,950 ตารางวา จำนวนครู 116 คน
ปี พ.ศ. 2533

ขออนุญาตเปิดหลักสูตรอนุบาล 3 ปี
ปี พ.ศ. 2534

สร้างอาคารเรียนตึก 4 ชั้น เพิ่มขึ้น 1 หลัง จำนวน 18 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องอาหารและเป็นห้องคณะกรรมการบริหารทำงาน
ปี พ.ศ. 2535-2536

ในปีนี้มีอาคารเรียนเพิ่มขึ้น 14 หลัง รับนักเรียนได้ไม่เกิน 5,000 คน มีครู 136 คน
ปี พ.ศ. 2537

มีจำนวนนักเรียน 5,000 คน จำนวนครู 140 คน
ปี พ.ศ. 2538-2539

ได้สร้างอาคารตึกเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง 4 ชั้น จำนวนห้องเรียน 19 ห้อง มีจำนวนนักเรียนได้ไม่เกิน 5,000 คน ครูทั้งหมด 190 คน
ปี พ.ศ. 2540

มีห้องเรียนจำนวน 116 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 4,583 คน คุณครูจำนวน 198 คน ทางโรงเรียนได้จัดสรรห้องเรียนอย่างเป็นสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น และด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้บริหาร และผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาจนโรงเรียนพลวิทยาได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและความปลื้มปิติแก่ชาวพลวิทยาอย่างสูงสุด
ปี พ.ศ. 2541

มีจำนวนนักเรียน 4,539 คน ครู 175 คน โรงเรียนขออนุญาตเปิดสอนโครงการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Bilingual Programme) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ณ อาคารเรียน 3 ชั้น
ปี พ.ศ. 2542

โรงเรียนไห้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น และดาดฟ้า 1 ชั้น เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เป็นโรงเรียนที่ใช้สำหรับโครงการการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Bilingual Programme) โดยเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2544

โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารประกอบอาคารหลังใหม่เป็น ค.ส.ล. 4 ชั้น เพื่อความสะดวกในการใช้บริการโรงอาหารมากขึ้น จำนวนนักเรียนในแผนกประถมและอนุบาล 4,741 คน และจำนวนครู 188 คน
ปี พ.ศ. 2545

โรงเรียนสร้างอาคารอเนกประสงค์ขึ้น 2 อาคาร ใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักเรียน มีทั้งสิ้น 87 ห้องเรียน ซึ่งจัดให้นักเรียนอย่างเป็นสัดส่วน
ปี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน

ได้ก่อสร้างตึกอำนวยการ 5 ชั้น เพื่อรองรับนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมาขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาษาให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยเพิ่มหลักสูตร Extra English Program และ Special English Program ซึ่งนักเรียนจะได้รับภาษาอังกฤษกับครูไทยและครูต่างประเทศมากขึ้น เพื่อฝึกการใช้ภาษา
ปี พ.ศ. 2552

เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2555

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ปี พ.ศ. 2556

เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2556

เปิดอาคารเรียนเนอสเซอรี่เพิ่ม 1 อาคาร
ปี พ.ศ. 2556

เปิดอาคารเรียนระดับมัธยมเพิ่ม 1 อาคาร
ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ และการพัฒนาการศึกษามาตลอดระยะเวลา 62 ปี ที่เราพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อสร้างเยาวชนและทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป