สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
"รูปคบเพลิง หมายถึง แสงสว่างเปรียบได้กับปัญญา

สีประจำโรงเรียน
" สีน้ำเงิน และสีขาว "
สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น ความอดทนอดกลั้น
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความอ่อนโยน

เอกลักษณ์ของนักเรียน
1. มีศิลห้า
2. สำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบ