ปรัชญาของโรงเรียน/คำขวัญ
ปรัชญาของโรงเรียน
" รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิสล้ำวิชาการ มุ่งการพัฒนา "

คำขวัญของโรงเรียน
" ปัญญา ดุจประทีปเทียนชัย " (เราสร้างวิถีชีวิตที่งดงาม สร้างสติปัญญาที่ยั่งยืน)