นโยบายโรงเรียน
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา บริบทของโรงเรียน ความต้องการของผู้เรียน และสนองความต้องการชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วนตนเอง รักการอ่าน การเขียน เพื่อให้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในการสื่อสาร ตามวัย และโครงการเรียนรู้ในแต่ละภาษา

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การรักการอ่าน และให้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในการสื่อสาร

4. เร่งรัดให้มีการสร้างเครื่องมือ และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ และเป้าหมายของโรงเรียน คือผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และผู้เรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

5. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ใช้แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนากระบวนการใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด

6. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียนวินัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนววิถีพุทธ และยึดกลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฎผลเป็นรูปธรรม

7. สรรหา เร่งรัด และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาการวิชาการ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบต่อเนื่องที่เป็นธรรม และทั่วถึงโดยสร้างขวัญและกำลังใจแก้ผู้ปฎิบัติดี ตั้งใจทำงาน

8. ส่งเสริมบุคลากรที่รับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ควร เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน รู้จักพัฒนาตนเองร่วมกิจกรรมกับชุมชน และสังคมได้ดี

9. บริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม กระจายอำนาจ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อประสิทธิผลของผู้เรียน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาที่ตนเองนับถือ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

11. ส่งเสริมให้นักเรียนประหยัดอดออม หวงแหนทรัพย์สินของตนเอง ทรัพย์สินส่วนรวม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12. พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักในด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส เบิกบาน มีสุขนิสัยที่ดี รู้จักดูแลป้องกันตนเอง ปลอดจากยาเสพติด และสิ่งมอมเมา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

13. จัดระบบควบคุมดูแล อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรภายในโรงเรียน ให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย สะอาด เกินประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสูงสูด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

14. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

15. พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และเป็นระบบ เอื้อต่อการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

16. พัฒนาระบบการรับ - จ่าย เงิน ระบบการควบคุมตรวจสอบ ระบบการจัดทำรายงาน ระบบติดตามประเมินผล การใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎ และระเบียบ บนพื้นฐานของความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

17. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงของสถานศึกษาให้ปรากฏแก่ชุมชน และสังคม