ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
" ต้นพุดพิชญา " เป็นสัญลักษณ์ของการใฝ่รู้ มุ่งมั่นและยั่งยืน หมายถึง โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นทุกวิถีทางที่จะให้ผู้เรียนรักและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของตนตามความถนัดและความสนใจ สามารถดำรง ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข