วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
โรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีตามหลัก คําสอนของศาสนาเป็นคนเก่งเต็มตามศักยภาพอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมีทักษะในการดําเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขในการดำรงชีวิตและความเป็นไทยมีการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีการพัฒนาเติบโตขึ้นมีความสุขในการเรียนและการดำรงชีวิต ในสังคม

2. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งเต็มตามศักยภาพ

3. จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลด้วยการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอนุรักษ์วัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการนิเทศการจัดการศึกษา

4. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความตระหนักในความเป็นไทยและรักษ์ความเป็นไทยและการดําเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. จัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานวยการบริหารจัดการเป็นระบบและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน