ภาพกิจกรรม
กิจกรรม...ครูไหว้ครู
26 มิถุนายน 2558

บรรยากาศในเย็นวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงเรียนพลวิทยา เต็มไปด้วยความอบอุ่นของ

คุณครู เพราะวันนี้มีกิจกรรมครูไหว้ครู ของคุณครูโรงเรียนพลวิทยา และโรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา จัดขึ้นเพื่อให้คุณครู

ได้แสดงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ และคุณยายพงเพ็ญ จิตต์เสนา ผู้ซึ่งเป็นทั้งแม่และคุณครูของคุณครูโรงเรียนพลวิทยา

โดย ดร.เอมพิธา จิตต์เสนา เป็นผู้สานต่อเจตนารมณ์ของคุณยาย และได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณของความเป็นครู ถ่ายทอดวิชา

ความรู้ และวิถีชีวิตที่ดีในทุกด้าน ทำให้คุณครูโรงเรียนพลวิทยามีศักยภาพในการสอนที่ดี และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างคุณครูกับโรงเรียน ประเพณีการไหว้ครูมีมาแต่โบราณ สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย

ที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู วันนี้เป็นอีกวันที่ได้เห็นแววตา และรอยยิ้มที่อิ่มสุขของคุณครูทุกคนค่ะ