ภาพกิจกรรม
PHOLWITAYA YOUTH ORCHESTRAโชว์ศักยภาพทางด้านดนตรีในคอนเสิร์ต“PYOคีตราชนารี...สดุดีนารีรัตนา
1 กรกฎาคม 2558

    โรงเรียนพลวิทยา โรงเรียนในเครือพลวิทยา ร่วมกับโรงเรียนมิวสิคทาวน์ จัดการแสดงคอนเสิร์ต "PYO คีตราชนารี 

สดุดีนารีรัตนา" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทะรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงสีแดง หับโห้หิ้น อ.เมือง จ.สงขลา 

ขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 18.30-20.00 น. การแสดงในครั้งนี้ดำเนินการโดยนักเรียนวงออร์เคสตร้า

เยาวชนโรงเรียนพลวิทยา :  Pholwitaya Youth Orchestra (PYO) และวงประสานเสียงจากนักเรียนโรงเรียน

พลวิทยา และนักเรียนโรงเรียนมิวสิคทาวน์

     ในพิธีเปิดได้รับเกียรติ