ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนเอกชน จังหวัดปัตตานี...ศึกษาดูงานโรงเรียนพลวิทยา
11 กันยายน 2558

     วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 โรงเรียนพลวิทยา มีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

ที่มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนเอกชน จังหวัดปัตตานี มาเยี่ยมชมโรงเรียน

และศึกษาดูงาน "ด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" ค่ะ