ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมความรู้... "การคัดกรองและประเมินเด็กในโรงเรียน"
8 ตุลาคม 2558

     วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 คณะครู อาจารย์โรงเรียนพลวิทยา รับการส่งเสริมความรู้

"การคัดกรองและประเมินเด็กในโรงเรียน" โดยทีมแพทย์ และนักจิตวิทยาคลินิก จากโรงพยาบาล

กรุงเทพหาดใหญ่ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงเรียนพลวิทยา เพื่อเรียนรู้รายละเอียด

ขั้นตอนในการคัดกรองและประเมินนักเรียน เป็นการร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับ

บริบทของนักเรียนและโรงเรียน ทำให้คุณครูมีทักษะที่ดีในการประเมินเด็กเบื้องต้นค่ะ