ภาพกิจกรรม
คณะครู และบุคลากรสายสนับสนุน โรงเรียนพลวิทยา ตรวจสุขภาพประจำปี
9 ตุลาคม 2558

     วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนพลวิทยา รับการตรวจสุขภาพประจำปี

ณ ลานอเนกประสงค์ แผนกอนุบาล การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการคัดกรองโรคในเบื้องต้น ทำให้

ทราบสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ช่วยให้เราสามารถป้องกัน และรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้น

ได้อย่างทันท่วงที ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าสุขภาพกายดี สุขภาพจิตจะดีตามมา สามารถทำงานและ

พัฒนางานได้ดีมีประสิทธิภาพค่ะ