ภาพกิจกรรม
พลวิทยามอบขวัญและกำลังใจต้อนรับปีใหม่ "ถุงทอง..อดออม"
23 ธันวาคม 2558

    วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 โรงเรียนพลวิทยา โดย ดร.เอมพิธา จิตต์เสนา ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียนพลวิทยา จัดมอบ "ถุงทอง..อดออม" เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจกับ คณะครู และเจ้าหน้าที่ทุกคน เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมให้รู้จักการออมเงิน  รู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด ทั้งนี้ ดร.เอมพิธา จิตต์เสนา ได้ยึดปณิธานการส่งเสริมการอดออม   เป็นแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจาก  คุณยายพงเพ็ญ จิตต์เสนา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพลวิทยา ซึ่งถือปฏิบัติมากว่า 35 ปีค่ะ