ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนายทนุพณ ชมสมุทร และ นางสาวธดาภรณ์ กมขุนทด
6 มกราคม 2557

โรงเรียนพลวิทยาและโรงเรียนมิวสิคทาวน์  ขอแสดงความยินดี

กับนายทนุพณ ชมสมุทร และ นางสาวธดาภรณ์ กมขุนทด

นักเรียน ชั้น ม.3 โปรแกรม ME รุ่น2 

สอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล