ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
8 พฤษภาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนพลวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยม เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทาง

การจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2558 และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการร่วมกันดูแลนักเรียนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ

ร่วมกันพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งผู้ปกครองได้ทำความรู้จักกับคุณครูประจำชั้น เป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน