ข่าวประชาสัมพันธ์
เนิร์สเซอรี่พลวิทยา...จัดกิจกรรม"ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
30 พฤศจิกายน 2558

     วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพลวิทยา แผนกเนิร์สเซอรี่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา และสมาคมเนิร์สเซอรี่เอกชน จังหวัดสงขลา ร่วมจัด

กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 

     น้อง ๆ รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคี ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมมพรรษา 88 พรรษาค่ะ