ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบรางวัลคนเก่ง...วันสถาปนาโรงเรียนพลวิทยา
16 สิงหาคม 2560

          วันสถาปนาโรงเรียนพลวิทยา  จัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม  ของทุกปี  เพื่อระลึกถึง ผู้ก่อตั้งโรงเรียน คุณยายพงเพ็ญ   จิตต์เสนา (คุณยายโญ)  โดยโรงเรียนก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2497  จากความมุ่งมั่นและตั้งใจของท่านผู้ก่อตั้ง ท่านได้ตั้งปณิธานในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดระยะเวลา 63 ปี  และ ปัจจุบัน ดร.เอมพิธา  จิตต์เสนา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพลวิทยา ได้สืบสานเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งอย่างดีที่สุด  ทุก ๆ ปี  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึง ผู้ก่อตั้ง  ตลอดจนให้นักเรียนได้แสดงความภาคภูมิใจ และความรักที่มีต่อโรงเรียนพลวิทยา ที่เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน  โดยคณะครู อาจารย์ และ นักเรียนทุกคน ร่วมกันกราบไหว้คุณยาย และ ชมวีดีทัศน์ประวัติโรงเรียน ตลอดถึง บันทึกคำสอนของคุณยายที่ท่านได้สอนถึงการเป็นคนดี คนเก่ง และ อยู่ได้อย่างมีความสุขนั้นต้องปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และในปีนี้ได้จัดการประกวด  “การเล่าประวัติโรงเรียนพลวิทยา”  โดย ดร.เอมพิธา  จิตต์เสนา ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด ในวันนี้ด้วย

     รางวัลชนะเลิศระดับอนุบาล 1-3

ชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.ธนัชญา      มะหมัดเบ็ญแสละ อ.2/1

ชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.ภกร           สุวรรณชาตรี อ.2/1

ชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ.กันยารัตน์    แก้วนพรัตน์ อ.3/9