ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าย สสวท. (วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ )
21 สิงหาคม 2560

           วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560  ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนพลวิทยา – โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา  ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท. ) จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 7   ให้แก่ตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ จาก โรงเรียน 4 จังหวัดภาคใต้ ( สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส )  จำนวน 100 คน  โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ จากสถาบัน สสวท.  เป็นผู้ดำเนินการจัดค่ายโดยตรง ร่วมกับทีมคณาจารย์จากโรงเรียนพลวิทยาเป็นผู้ร่วมดูแลนักเรียน

       กิจกรรมที่จัดขึ้นจะเป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ หลากหลายฐานด้วยกัน  และนักเรียนที่เข้าร่วมได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมทุกคน