ข่าวประชาสัมพันธ์
สุดยอด...คนเก่งคะแนนสะสมธนาคารความรู้สูงสุด
26 กันยายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับ...นักเรียนคนเก่ง แผนกอนุบาล ที่สามารถสะสมคะแนนธนาคารความรู้ ได้สูงสุด ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

          รายชื่อนักเรียนคนเก่งที่มีคะแนนสะสมสูงสุดดังนี้


ระดับอนุบาล 1

            1.  เด็กหญิงณัฐณิชา     เจริญมาศ           อ.1/1

            2.  เด็กชายศรัณยพงศ์   วงศ์ประไพ        อ.1/1

            3.  เด็กชายดลภัทร        คงคาลิหมีน       อ.1/1


ระดับอนุบาล 2

            1.  เด็กหญิงอัญชญา     หยูหงิม             อ.2/4

            2.  เด็กหญิงณัฏฐธิดา    สกูลแพทย์       อ.2/9

            3.  เด็กหญิงพิมพิศา      ปกติง                อ.2/5


ระดับอนุบาล 3

            1.  เด็กชายภทัรดนัย     หลิบแก้ว          อ.3/9

            2.  เด็กหญิงพิชาภัค     บัวชื่น                อ.3/9

            3.  เด็กชายธีธัช           เทพทอง            อ.3/9