ข่าวประชาสัมพันธ์
สังสรรค์ปีใหม่...ครอบครัวพลวิทยา
26 ธันวาคม 2560
                 วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560   จัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ให้กับบุคลากรในครอบครัวพลวิทยา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  โดยดร.เอมพิธา  จิตต์เสนา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพลวิทยา และ พลวิทยาระบบสองภาษา  ท่านได้เป็นประธานในการจัดเลี้ยงครั้งนี้   และมีการมอบถุงทอง(เหรียญที่ระลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9) ให้กับบุคลากรทุกคน  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการอดออม ใช้จ่ายอย่างพอเพียง ซึ่งเป็นประเพณีเทศกาลปีใหม่ในทุก ๆ ปี  ตลอดถึง  จัดเลี้ยงอาหาร และ มอบของรางวัลต่าง ๆ  ให้กับบุคลากรในโรงเรียน  ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง