ข่าวประชาสัมพันธ์
พลวิทยา...สอบศึกษาต่อ มอ.ว.ได้อันดับที่ 3
4 มกราคม 2561

          ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

รายนามคนเก่งมีดังนี้

1. เด็กหญิงจรรยพร เจือบุญ ป.6/9 สอบได้อันดับที่ 3

2. เด็กชายสรธร             มีสุขศรี  ป.6/9

3. เด็กหญิงศวิตา           โกไศยกานนท์   ป.6/9

4. เด็กหญิงเสลา            สุวรรณสุโข   ป.6/9

5. เด็กหญิงพัฑฒิดา        เผื่อคง   ป.6/9

6. เด็กหญิงสู่ขวัญ           ลาภอนันต์ตระกูล ป.6/9

7. เด็กหญิงประริชญา       ประสิทธิ์พรม   ป.6/9

8. เด็กหญิงอิศศยาพรรณ   ลิ้มม่วงนิล   ป.6/9

9. เด็กหญิงสริตา            สงแก้ว    ป.6/9

10.เด็กหญิงข้าวทิพย์       ประดิษฐ์อำนวย   ป.6/9

11. เด็กหญิง พรปวีณ์       แก้วดำ   ป.6/1

12. เด็กหญิง ปัญจรีย์       ถาดทอง   ป.6/1

13. เด็กชาย นพชัย         ลือกำลัง   ป.6/2

 

*** รูปเรียงจากซ้ายไปขวาค่ะ***