ข่าวประชาสัมพันธ์
พลวิทยา...อบรม Thinking Schools Asia ครั้งที่ 5
6 มกราคม 2561

           โรงเรียนพลวิทยา และโรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสิรมการคิดแห่งเอเชีย (Thinking Schools Asia) เป็น 1 ใน 9 โรงเรียนทั้งประเทศ  โดยจัดอบรมคุณครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง  และวันที่ 5-7 มกราคม 2561 โรงเรียนพลวิทยา   จัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับคณะครู และติดตามประเมินการสอนของคุณครู ครั้งที่ 5 โดยคณาจารย์ ผู้บริหาร จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ โรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนพลวิทยา 

            ทางโรงเรียนตระหนักและให้ความสำคัญ มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอมา