ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัล "จิตอาสาพลวิทยา" ประจำปี 2560
12 มกราคม 2561

           วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ท่านผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพลวิทยา ดร.เอมพิธา จิตต์เสนา มอบรางวัลนักเรียนจิตอาสาพลวิทยา ประจำปี 2560 "นักเรียนจิตอาสาพลวิทยา" เป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมจากใจ โดยปฏิบัติอย่่างต่อเนื่องสม่ำเสมอค่ะ

       รายนามนักเรียนจิตอาสาพลวิทยาดีเด่นมีดังนี้ค่ะ

ด.ญ.สุวภัทร  พูลทรัพย์ ป.1/1

ด.ช.อติชาติ  นาวาเดช ป.1/2

ด.ญ.จารุกัญญ์  ดำแก้ว ป.1/3

ด.ญ.ณัฐวรา  สุวรรณรัตน์ ป.1/5

ด.ช.ฉัตรมงคล  ดำศิริ ป.1/7

ด.ญ.ญาณิฐา  กั่วพานิช ป.18

ด.ญ.วริศรา  จันทะคาร ป.2/1

ด.ญ.กัณฑิมา  บุญมาโน ป.2/8

ด.ญ.วริชา  ปัญญาธนกร ป.3/5

ด.ช.ริชวัน  แสแลแม ป.3/7

ด.ญ.ฐิติญาดา  ชูสงค์ ป.4/3

ด.ญ.เปมิกา  ทองพูล ป.4/8

ด.ญ.ธณพร  สุวรรณรัตน์ ป.5/1

ด.ญ.ปาณิศา  คงมี ป.5/1

ด.ญ.อคิราภ์  เหมือนหนู ป.5/1

ด.ช.ธีรโชติ  อินทอง ป.5/1

ด.ญ.พิมศิริพร  โรจน์สุรางค์ ป.5/5

ด.ญ.พรนภา  พรประสิทธ์แสง ป.5/5

ด.ญ.พิฑิศา  ตรีวัย ป.5/5

ด.ญ.รุ่งทิวา  ตัญจะโร ป.5/5

ด.ญ.ฐิติภัทรา  พุทธะวิโร ป.5/8

ด.ญ.สิริยากร  บัวชุม ป.5/8

ด.ญ.กัญญารัตน์  แป้นเอียด ป.5/8

ด.ญ.อิสราวดี  ฉายาจิตพงศ์ ป.5/8

ด.ช.ศิภพ  บัวทอง ป.6/8

ด.ช.พงศธร  ศรีคล้ำ ป.6/8

ด.ช.ณัฏฐากร  ไวทยินทร์ ป.6/8

ด.ช.ณัฎชนน  เกื้อสงค์   ป.68

 

***รูปเรียงจากซ้ายไปขวา***