ข่าวประชาสัมพันธ์
คณิตศาสตร์...รางวัลระดับประเทศ
7 มีนาคม 2561

             ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้านวิชาการ รับรางวัล ระดับประเทศ จากการสอบคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (TMC)

* รางวัลเหรียญทองแดง

ด.ญ. ธีรดา เกียรติคีรี ป.3 PBS

ด.ญ. เจตนิพัทธ์ เจือบุญ ป.4/8

ด.ญ. ชญานี วันเพ็ญ ป.4 PBS

ด.ญ. ศรัญปรียา ศรีสินรุ่งเรื่อง  ป.4 PBS

ด.ญ. นิตา จงไกรจักร ป.5/8

ด.ญ. จรรยพร เจือบุญ ป.6/9

ด.ช. ชวินธร แสงเพชร ป.6/9

ด.ญ. เฌอ ชูวัน ป.6 PBS

 

* รางวัลชมเชย

ด.ญ. นันท์นภัส รัตนมณีพันธ์ป.2 PBS

ด.ช. นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุลป.3/8

ด.ญ. อัจฉรา ศรีชูทอง ป.4/8

ด.ช. ฑีฆทัศน์ พงษ์ประยูร ป.4 PBS

ด.ช. มนรัตน์ บิลหลี ป.4 PBS

ด.ช. มีน รัดแก้ว ป.4 PBS

ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ปานมงคล ป.5/8

ด.ช. ชัยภัทร ดโนทัย ป.5 PBS

ด.ญ. ณภัค สินธทียากร ป.5 PBS

ด.ช. ธารา เกียรติคีรี ป.5 PBS

ด.ช. ภูมิรพี อยู่พูนทรัพย์ ป.5 PBS

ด.ญ. วิรัลพัชร์กุล วัชระชุติมานนท์ ป.5 PBS

ด.ญ. วรินทร พงษ์จีน ป.6 PBS

ด.ช. อซีดาน สาริปา ป.6/1

ด.ญ. ศวิตา โกไศยกานนท์ ป.6/9

ด.ญ. อิศศยาพรรณ ลิ้มม่วงนิล ป.6/9

 

 

***รูปเรียงจากซ้ายไปขวา***