ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.3
13 กันยายน 2556

โรงเรียนพลวิทยา  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.3  

ขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556   ณ  สนามโรงเรียนพลวิทยา  เพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางด้านกีฬา  ทั้งการอยู่ร่วมกันในกิจกรรมนี้  และมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง