รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ภูมิใจในนักเรียน เก่งวิชาการ
23 พฤษภาคม 2557