ทำเนียบนักเรียนเรียนดี
ผลสอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เหรียญทองนานาชาติ (ระดับประเทศ)
6 พฤษภาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับ...คนเก่งด้านวิชาการ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับประเทศ และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย อบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

     รายชื่อคนเก่งมีดังนี้ค่ะ

 วิชาคณิตศาสตร์

     เหรียญทอง  ด.ญ.เขมิสรา  บุปผะโพธิ์

     เหรียญทองแดง  ด.ช.ชวภณ  นิลพันธ์

     เหรียญทองแดง  ด.ช.ทีปกร  บุญเหลือ

     เหรียญทองแดง  ด.ญ.อัมณีย์  รัตนชัย

     เหรียญทองแดง  ด.ช.อิฟฟาน  อัครามีน

     รางวัลชมเชย  ด.ญ.ภษธร เต  BI

วิชาวิทยาศาสตร์

     เหรียญทอง  ด.ช.กวิน  รัตนพันธ์

     เหรียญเงิน  ด.ช.สฐิรณัฐ  อุไรรัตน์  BI

     เหรียญเงิน  ด.ช.อภิวิชญ์  ทวะกาญจน์  BI

     เหรียญเงิน  ด.ช.ทานทัต  เคอนิค มาเยอร์-ซอล์  BI

     เหรียญทองแดง  ด.ญ.นัจ  รุจิระศิริกุล  BI

     เหรียญทองแดง  ด.ช.พสุ  ลือวนิชวงศ์  BI

     เหรียญทองแดง  ด.ช.ภูมิสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม  BI

     เหรียญทองแดง  ด.ญ.ลียานา  สนเจริญ  BI

     เหรียญทองแดง  อชิรญาน์  ลำพรหมแก้ว  

     รางวัลชมเชย   ด.ญ.ณิชาภัทร  เค้าเปี่ยมจิต  BI

     รางวัลชมเชย  ด.ญ.ธีรนาฏ  ไชยศรี

     รางวัลชมเชย  ด.ญ.นพรดา  แก้วคงบุญ

     รางวัลชมเชย  ด.ญ.นภัสวรรณ  ฉุ้นประดับ

     รางวัลชมเชย  ด.ญ.นวพฏ  ดีนายัง  

     รางวัลชมเชย  ด.ช.รัชพล  สายใจธารทิพย์

     รางวัลชมเชย  ด.ญ.รินรดา  ลีลาสินเจริญ  BI

     รางวัลชมเชย  ด.ญ.เรือนแก้ว  งามเมือง

     รางวัลชมเชย  ด.ญ.วนัชพร  สมพร  BI

     รางวัลชมเชย  ด.ญ.ศปวฤณ  ภักดีวานิช  BI

     รางวัลชมเชย  ด.ช.อภิสิทธิ์  สุวรรณอัมพร